การคลอด ก่อนกําหนด

การคลอด ก่อนกําหนด

เรื่องที่แม่ต้องรู้ และเข้าใจ

การคลอดก่อนกําหนด หมายถึง การคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ นับจากวันแรกของประจําเดือนครั้งสุดท้าย และเป็นการคลอดตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ จนถึงก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ หรือในกรณี ไม่ทราบอายุครรภ์ ให้ใช้เกณฑ์๋ทารกแรกเกิด นํ้าหนัก 500 กรัมขึ้นไป

สาเหตุ

ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด หรือทราบสาเหตุ ของการคลอดก่อนกําหนดว่าเกิดจากอะไร คาดว่าน่าจะเป็นผลรวมระหว่างปฏิกริยาของ การตอบสนองของขบวนการอักเสบระหว่าง มารดาและทารกจนนําไปสู่การสั้นลงของความยาวปากมดลูกและการบีบตัวของมดลูก

ผลกระทบการคลอดก่อนกําหนด

การคลอดก่อนกําหนดมากขึ้นเท่าไร ปัญหาก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ทารกที่มีปัญหามากจะเป็น ทารกที่คลอดก่อนกําหนดมาก มีนํ้าหนักตัว น้อยมาก (น้อยกว่า 1,500 กรัม) ซึ่งทารกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นทารกที่คลอดเมื่อคุณแม่ มีอายุครรภ์ 32-33 สัปดาห์ ผลเสียที่สําคัญที่จะเกิดกับทารก ได้แก่ ความเสี่ยงต่ออวัยวะที่พัฒนาไม่สมบูรณ์ เสี่ยงต่อการเสียชีวิต และเกิดอาการต่างๆแทรกซ้อน เช่น อาการหายใจ ลําบาก หัวใจวาย มีอาการชักเกร็ง เกิดภาวะ ตัวเหลือง ทารกจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค เรื้อรัง ประสาทตาผิดปกติ เกิดภาวะตาบอดจาก การให้ออกซิเจน ซึ่งในระยะยาวจะพบปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย